วัดศูนย์กลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง คือ พระครูบวรสมณคุณ ซึ่งชาวอำเภอแก้งสนามนางให้ความเคารพนับถือ และเป็นศูนย์กลางในการเรียนธรรมะของตำบลแก้งสนามนาง

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูวิสุทธิปัญญาธร (สุรพล ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2538

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก https://sites.google.com/a/secondary33.go.th/thabeiyn-wad-canghwad-nkhrrachsima/
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง. วัดในตำบล. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.kaengsanamnang.go.th/info.php?cat=4