วัดบ้านไพล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดยผู้ดำเนินการสร้างวัด คือ หลวงพ่อกลิ่น หลวงพ่อแก้ว และหลวงพ่อเกิด ที่มาของชื่อวัด เนื่องจากบริเวณแห่งนี้เป็นถิ่นที่มีต้นไพลมาก จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระครูสังวรประสาท (ถนอม ธมฺมปายโก) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจ - กิจกรรมการจัดจัดปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปี - หลวงพ่อพรหมสร (รอด) พระอริยสงฆ์ที่โด่งดัง - สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 60 - ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านไพล หมู่ที่ 8 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. วัดบ้านไพล. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/album/116332 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560