ดูข้อมูล

ข้อมูลอำเภอเมืองนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา มีชื่อเรียกตามความถนัดของชาวพื้นเมืองว่า “โคราช” เรียกตามภาษาราชการว่า “เมืองนครราชสีมา” เหตุที่เรียก 2 ชื่อ ด้วยปรากฏว่าตามหลักฐานโบราณคดี เรื่องงานข้างต้นวินิจฉัยชื่อเมืองนครราชสีมาว่า ก่อนที่จะสร้างขึ้นในสถานที่ปัจจุบัน เดิมมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง ซึ่งอยู่ทางขวาของลำตะคอง ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน เมืองที่หนึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำตะคองมีชื่อเรียกว่า เมืองโคราช จากหลักฐานที่ได้สำรวจพบว่าในบริเวณเมืองทั้งสอง เมืองเสมาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ ต่อมาได้ข้ามมาสร้างเมืองโคราชขึ้นอีกเป็นเมืองใหม่ ทิ้งเมืองเสมาให้เป็นเมืองร้างในที่สุดเมืองโคราชที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอม ส่วนชื่อเมืองนั้นเข้าใจว่า พวกพราหมณ์คงใช้ชื่อเมือง “โคราฆะปุระ” ในมัชฌิมประเทศมาตั้งเป็นชื่อเมืองในประเทศไทยอยู่หลายเมือง ซึ่งชื่อบ้านนี้นานเข้าเสียงเรียกเพี้ยนไปเป็นโคราช

รายการอ้างอิง

  1. อำเภอเมือง. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-33
  2. อำเภอเมืองนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล: หมวดหมู่:
หัวเรื่อง:

ผลลัพธ์การแสดงข้อมูลพบ 739 รายการ (หน้า 1/8)

ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140 ปี ชาตกาลขุนโบสถ์บริหาร 100 ปี การขนานนามสกุล
      ขุนโบสถ์บริหาร มีพื้นเพถือกำเนิดที่เมืองพิมาย ได้บวชเรียน อ่านต่อ...
40 ปี จิตเวชนครราชสีมาราชนครรินทร์
บันทึกประวัติศาสตร์โรงพยาบาลลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง และ อ่านต่อ...
กฐินกถา
      จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานทอด และถวายกฐินที่สำ อ่านต่อ...
กฐินพระราชทาน
      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือในการถวาย อ่านต่อ...
กระถินพิมาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep. ชื่อวงศ์ อ่านต่อ...
กระเป๋าจักสานผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
กระเป๋า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
กล้วยไม้หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dendrobium วงศ์  ORCHIDACEAE ถิ่นกำเนิด อ่านต่อ...
กล่องใส่กระดาษทิชชู่
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ย่าโมเกมส์" จังหวัดนครราชสีมา
      เอกสารประกอบการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข อ่านต่อ...
การคมนาคมทางอากาศนครราชสีมาครั้งแรก
การไปรษณีย์ครั้งแรกนครราชสีมา         เครื่องบินเบรเกต์ 14 เบรเกต์ 14 (Bre อ่านต่อ...
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนครราชสีมา
      การนำข้อมูลด้านธรณีวิทยา และด้านทรัพยากรณี ได้แก่ ลักษณ อ่านต่อ...
การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 3
      การร้อยเรียง เรื่องราวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโน อ่านต่อ...
การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4
การร้อยเรียง เรื่องราวความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เพื่อให้เยาวช อ่านต่อ...
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล เล่มที่ 1
       การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำมูล เพื่อการพ อ่านต่อ...
การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำลำตะคองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำลำตะคองอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ...
การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยราชภัฎกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น"
      การนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยราชภัฎกับการว อ่านต่อ...
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน
      การนำเสนอผลงานวิจัย "เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ช อ่านต่อ...
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 การแพทย์และสาธารณสุขไทยในการก้าวสู่ AEC
      การประชุมวิชาการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ใ อ่านต่อ...
การศึกษาข้อมูลบุคลากรทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน
      โครงการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนครราชสีมา อ่านต่อ...
กำแพงเมืองเก่า
เมื่อ พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่ โดยคณะทำงานพัฒนาปรับ อ่านต่อ...
กำแพงเมืองโคราช
ประเภทหลัก วัฒนธรรม สิ่งที่น่าสนใจ ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร โดยรอบมีการปรับปร อ่านต่อ...
กำลังช้างเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hiptage benghalensis (L.) Kurz  วงศ์: MALPI อ่านต่อ...
กุนเชียงสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์  Codiaeum Variegatum วงศ์  EUPHORBIACEAE ถ อ่านต่อ...
ขนมไทย
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คำขวัญ: เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราส อ่านต่อ...
ข้าวตังธัญญพืช
ระดับดาว: 4 ดาว ปี 2547
ข้าวตังหมูหยองเศรษฐีสาว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ดาว
ข้าวแตนหมูหยองเศรษฐีสาว
ผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ดาว
ข้าหลวงหลังลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus ชื่อวงศ์ POLYPODIACEAE อ่านต่อ...
เขื่อนโพธิ์เตี้ย
เขื่อนโพธิ์เตี้ย เป็นเขื่อนทดน้ำอยู่ในลำน้ำบริบูรณ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2500 อ่านต่อ...
คริสตจักรโคราช
ผู้รับใช้พระเจ้า       อ.ประสาน เจริญสุข กิจกรรมวันอ อ่านต่อ...
คริสตจักรธารพระพร
ผู้รับใช้พระเจ้า       อศจ.ธีรศักดิ์ เมธีอัครกุล กิจกรรมวันอาท อ่านต่อ...
คริสตจักรนิมิตใหม่โคราช
ผู้รับใช้พระเจ้า       อ. สุริยงค์ สุทธโยชน์ กิจกรรมวัน อ่านต่อ...
คริสตจักรเมืองไทยโคราช
ผู้รับใช้พระเจ้า       อ.ยุทธยง ศรีเกื้อกลิ่น กิจกรรมวันอาทิตย อ่านต่อ...
คริสตจักรร่มเย็นนครราชสีมา
ผู้รับใช้พระเจ้า       คุณรัตนาพร ปุยภูงา
คริสตจักรสืบศิริ
ศิษยาภิบาล อ.กัณหา ชุมตรีนอก กิจกรรมวันอาทิตย์       08.3 อ่านต่อ...
คลังพลาซ่า
      ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ก่อตั้งโดยนายไพศาล มานะศิลป์ ที่สร อ่านต่อ...
คำขวัญตำบลสุรนารี
นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อ อ่านต่อ...
คุกกี้สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ดาว
คู่มือเมืองนครราชสีมา 2543
       หนังสือเล่มนี้จัดทำมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในโอกาส อ่านต่อ...
เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 3 ดาว
เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทาง
เจ้าของผลงาน : ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ายใส       อ่านต่อ...
แคตตาล็อกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา
    โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ อ่านต่อ...
แคนา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. ช อ่านต่อ...
โคมไฟจากผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
โครงการขุดลอกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหนองโสน
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ อาคารกาญจนาภิเษก
พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ อ่านต่อ...
โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพจังหวัดนครราชสีมา
      การศึกษาภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในด้านสภา อ่านต่อ...
โคราชของเรา
      "โคราช" เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีประวัต อ่านต่อ...
โคราชของเรา
      รวบรวมและเรียบเรียงความเป็นมาของมหานครโคราช เมือ อ่านต่อ...
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ งานย่าโม      จัดข อ่านต่อ...
งานทองเหลือง
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ
จัดพิมพ์เพื่อฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินนฺโร ป.ธ.4) เจ้าอา อ่านต่อ...
งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี พระธรรมโสภณ
จัดพิมพ์เพื่อฉลองอายุวัฒนมงคล 86 ปี พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินนฺโร ป.ธ.4) เจ้าอา อ่านต่อ...
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันเข้าพรรษา จังหวัดนค อ่านต่อ...
จั๋งไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Rehder ชื่อวงศ์ PALM อ่านต่อ...
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
หนังสือบันทึกประวัติเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) อดีตข้าราชการที่ทุ่มเทการทำ อ่านต่อ...
แจกัน
ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว
แจง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Maerua siamensis (Kurz) Pax ชื่อวงศ์: CAPPAR อ่านต่อ...
ชะพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Piper sarmentosum Roxb. ชื่อวงศ์: &nbs อ่านต่อ...
ชาติชาย ชุณหะวัณ : ทหารนักประชาธิปไตย
     พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  อดีตนักการเมือง และอดีตน อ่านต่อ...
ชุมชนเกษตรสามัคคี 2
ประวัติความเป็นมา        ในปี พ.ศ อ่านต่อ...
ชุมชนขนมจีนประโดก
ประเภทหลัก วัฒนธรรม สิ่งที่น่าสนใจ แหล่งผลิตขนมจีนดั้งเดิมของเมืองโคราช มีชื่อเสีย อ่านต่อ...
ชุมชนคลองโพธิ์
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน เดิมชุมชนคลองโพธิ์เป็นส่วนหนึ่งของบ้านกองพระทราย แต่ได้มีการแบ่ง อ่านต่อ...
ชุมชนจันทราพายัพ
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตส อ่านต่อ...
ชุมชนเดชอุดมพัฒนา
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตชุมชนแห่งนี้เป็นป่าโปร่ง แล อ่านต่อ...
ชุมชนเดชอุดมสามัคคี
ประวัติความเป็นมา     ในอดีตเรียกว่าบ้านหนองไผ่ล้อม อ่านต่อ...
ชุมชนตะคองเก่า
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็นหมู่บ้านตะคองเก่า หมู่ที่ 7 ต.หนองจะบก อ.เมือ อ่านต่อ...
ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3
ประวัติความเป็นมา        เดิมเป็น อ่านต่อ...
ชุมชนท้าวสุระเบญจรงค์
ประวัติความเป็นมา        ในอดีตชุมชนท้าวสุระเบญจรงค์ยังไม่เป็นเขตเทศบาล แต อ่านต่อ...
ชุมชนบ้านรุ่งเรือง-บุญเรือง
ประวัติความเป็นมา       เดิมพื้นที่ของชุมชนบ้านรุ่งเรือง- อ่านต่อ...
ชุมชนเบญจรงค์ ซอย 5
ประวัติความเป็นมา        ก่อตั้งเป็น อ่านต่อ...
ชุมชนเบญจรงค์สามัคคี
ประวัติความเป็นมา       ในอดีตชุมชนเบญจรงค์สามัคคี มีชื่อเดิม อ่านต่อ...
ชุมชนประสพสุข
ประวัติความเป็นมา      ชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฎที่แน่ชัด จากค อ่านต่อ...
ชุมชนพานิชเจริญ
ประวัติความเป็นมา           เริ่มก อ่านต่อ...
ชุมชนมหาชัย
ประวัติความเป็นมา        เดิมชุมชนมหาชัย ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านลำตะ อ่านต่อ...
ชุมชนมุขมนตรี
ประวัติความเป็        ในอดีตเป็นชุม อ่านต่อ...
ชุมชนวัดทุ่งสว่าง
ประวัติความเป็นมา           &nbs อ่านต่อ...
ชุมชนวัดเลียบ
ประวัติความเป็นมา        เดิมก่อนท อ่านต่อ...
ชุมชนวัดหนองจะบก
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน วัดหนองจะบกเดิมอยู่ในตำบลหนองจะบก ปัจจุบันได้อยู่ในเขตเทศบาลน อ่านต่อ...
ชุมชนสวนพริกไทย
ประวัติความเป็นมา        เดิมเรีย อ่านต่อ...
ชุมชนสวนหม่อน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชุมชนสวนหม่อน ในอดีตเคยเป็นสถานที่ทดลองปลูกหม่อน ทำให้มีชื่อนั้นเ อ่านต่อ...
ชุมชนเสาสูง
ประวัติความเป็นมา     ลักษณะพื้นที่เดิมของชุมชนเสาสูงเป็นป่า ทำให้พื้นที่ห่างจากตัว อ่านต่อ...
ชุมชนหนองแก้ช้าง
ประวัติความเป็นมา     ประมาณปี พ.ศ. 2531 กองทุนสวัสดิการสังคม เทศบาลนครร อ่านต่อ...
ชุมชนหนองไผ่ล้อม
ประวัติความเป็นมา     เริ่มมีการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 อ่านต่อ...
ชุมชนหนองโสน
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาไม่แน่ชัด จากการบอกเล่าต่อกันมาของผู้มีอายุตั้งแต อ่านต่อ...
ชุมชนหนองโสน
ประวัติความเป็นมา     เริ่มก่อตั้งชุมชนเมื่อประมาณปี พ. อ่านต่อ...
ซองใส่กระดาษทิชชู่
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3 ดาว
ซุมวัดสะแก
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ซุมวัดสะแก ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดแม่กิมเฮง ในอดีตบริเวณวัดและบริเวณ อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2537
     บันทึกการอบรมกัมมัฏฐานของท่านเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พ อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2541
      หนังสือรวบรวมธรรมะเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแจกเป็นธร อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2546
      รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2554
      รวบรวมเกร็ดธรรมะคำสอนพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2556
      เกร็ดธรรมะคำสอนของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโ อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2557
      รวบรวมเกร็ดธรรมคำสอนของลวงพ่อพุธ ฐานิโย โดย อ่านต่อ...
ฐานิยปูชา 2558
      บันทึกเกร็ดธรรมคำสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน แ อ่านต่อ...
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ประวัติ วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 สถานที่เกิด กรุงเทพมหาน อ่านต่อ...