วัดชัยพฤกษ์ประชาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2426 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเวก พ.ศ. 2426-2436

2. พระหมั่น พ.ศ. 2436-2450

3. พระเขียว พ.ศ. 2451-2462

4. พระสมาน พ.ศ. 2463-2472

5. พระสมชาย พ.ศ. 2473-2480

6. พระคง พ.ศ. 2481-2492

7. พระเพียร พ.ศ. 2493-2500

8. พระใหญ่ พ.ศ. 2501-2520

9. พระดี พ.ศ. 2521-2538

10. พระดัด ชวนปญฺโญ พ.ศ. 2539- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:190 บ้านหนองผักไร หมู่ที่ 2 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.