วัดกลางปักธงชัย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2403 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2511

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการเจริญ สุชาโต

2. พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ) พ.ศ. 2520- เจ้าอาวาสรูปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี-สามัญ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตลาดเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
แผนที่:https://goo.gl/maps/B2cfKWcgw4so3Dnf6

คลังภาพ

ซุ้มประตูโขง
หน้าบันซุ้มประตูโขงด้านหน้า
หน้าบันซุ้มประตูโขงด้านหลัง
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
โบสถ์
หน้าบันโบสถ์
หน้าบันโบสถ์
ประตูโบสถ์
หน้าต่างโบสถ์
คันทวยโบสถ์
หน้าต่างโบสถ์
คันทวยโบสถ์
ซุ้มประตูกำแพงแก้วอุโบสถ
เพดานดาว
เสมา
อาคารศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตฺฏโร)
อาคารศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตฺฏโร)
หน้าบันอาคารศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตฺฏโร)
สำนักงานกุฏิสงฆ์
หอระฆัง
กลอง
หน้าบันหอระฆัง
ระฆัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล
หน้าบันศาลาบำเพ็ญกุศล
หนัาบันศาลาบำเพ็ญกุศล
หน้าบันศาลาบำเพ็ญกุศล
ศาลาพักศพ
ฌาปณสถาน
ฌาปณสถาน
ศาลาหิตะเกษม
เจดีย์อัฐิ
ม้านั่งหัวสิงห์
น้ำบาดาล

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560