วัดบ้านงิ้ว หรือ วัดงิ้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระคง (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

2. พระยอด (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

3. พระใย (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

4. พระลือ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

5. พระโป้ย พุทฺธวํโส (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

6. พระชื่น สิริปญฺโญ พ.ศ. 2528

7. พระอธิการอนุชิต จารุธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560