วัดหนองแวง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2490

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระบุญฮาน เตชปญฺโญ พ.ศ. 2481-2483

2. พระสอน ปญฺญาวุโธ พ.ศ. 2483-2484

3. พระทองจันทร์ โกวิโท พ.ศ. 2485-2486

4. พระพาน พรหม สโร พ.ศ. 2487-2489

5. พระครูวรธรรมนิวิฐ พ.ศ. 2529

6. พระครูโสภิตปุญโญปถัมภ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:84 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.