วัดหนองแสง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2532

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอุ้น

2. พระอุย

3. พระรอด

4. พระพวง

5. พระเสือ

6. พระบุดดี

7. พระสวน

8. พระจันทร์

9. พระสาย

10. พระอินทร์

11. พระคำภา

12. พระมหาสมบูรณ์

13. พระใบ

14. พระจอมศรี

15. พระมหาทองพูน

16. พระสุนทร

17. พระโซ่

18. พระทวี

19. พระวิชิต

20. พระเเสงจันทร์

21. พระสุรพล

22. พระครูประดิษฐ์วรกิจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560