วัดกุดโบสถ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่่อ พ.ศ. 2460 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหว่าง พ.ศ. 2460-2462

2. พระป้อม พ.ศ. 2462-2466

3. พระคง พ.ศ. 2466-2478

4. พระนวล พ.ศ. 2478-2485

5. พระหล่อง พ.ศ. 2485-2488

6. พระทับ พ.ศ. 2488-2491

7. พระทิม พ.ศ. 2491-2502

8. พระหรั่น ปญฺญาทีโป พ.ศ. 2502-2514

9. พระครูประภากรวุฒิธรรม พ.ศ. 2514- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:170 บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.