บ้านโนนแต้


รายละเอียด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมบ้านโนนแต้มีชื่อเรียกว่า สี่กั๊ก ซึ่งหมายถึง ทางข้ามทางรถไฟ หลังจากนั้นคนจากหมู่บ้านสี่กั๊กก็เริ่มเดินทางมาอยู่ทางโนน คำว่า โนน หมายถึง ที่ดินที่เป็นเนินเขา มาจากภาษาญวน ซึ่งเป็นญวนโยนกนคร บริเวณที่โนนแห่งนี้มีต้นมะค่าแต้มาก ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า บ้านโนนแต้ มาจนถึงปัจจบุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. วิชุญา ขุนทิพย์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา หมู่บ้านโนนแต้ หมู่ 7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.