บ้านขามทะเลสอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านขามทะเลสอ โดยพระครูอาจารย์คูณ (ติก) เปสโร และพระครูอาจารย์คูณ โสภณ ซึ่งตั้งแต่เดิมตั้งหมู่บ้านอยู่ติดลำน้ำบริบูรณ์ แต่เกิดน้ำท่วมบ่อยจึงย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ในตำนานเล่าว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมฝั่งบึง ซึ่งบึงแห่งนี้ฤดูร้อนน้ำจะแห้ง และเมื่อแห้งสนิทดินจะเป็นสีขาว มีลักษณะคล้ายดินสอพอง ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า "ดินสอ" หรือ "สอ" มองดูกว้างไกลคล้ายทะเลชาวบ้านจึงเรียกว่า "บึงขามทะเลสอ" บ้างก็เล่าว่าเดิมหมู่บ้านแห่งมีชื่อว่า "บ้านมะขาม" เพราะมีต้นมะขามอยู่ร้อย ๆ ปี 4 ต้น อยู่ตามสี่ทิศของหมู่บ้าน ปัจจุบันต้นมะขามยังอยู่ และต่อมาได้เอามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน และเพี้ยนเป็นบ้าน "บ้านขามทะเลสอ" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301901
  2. เพชร ศรีวัฒนศักดิ์. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.