บ้านดอนมะเกลือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2471 โดยมีกลุ่มคนที่อพยพมาจากบ้านพันดุง โดยบ้านดอนมะเกลือ เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 2 ต.พันดุง ต่อมาแยกจาก ต.พันดุง มาขึ้นกับ ต.บึงอ้อ หมู่ที่ 5 และในปี พ.ศ. 2526 ได้แยกออกมาจากหมู่ที่ 5 เป็นหมู่ที่ 6 ขึ้นกับ ต.บึงอ้อ โดยมีนายสำเริง เขพันดุง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นมะเกลือเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านดอนมะเกลือ" จนถึงปัจจุบัน

  

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. วรินลดา เขพันดุง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านดอนมะเกลือ. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.