บ้านวังกระสวย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2513

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน มีลักษณะคล้ายกับกระสวยทอผ้า ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังกระสวย จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. วัชราภรณ์ พาโค. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านวังกระสวย. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.