บ้านกุดเวียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในอดีตชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยได้อพยพมาจากบ้านดอน

ที่มาของชื่อหมู่บ้านเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีกุดล้อมรอบ และมีน้ำไหลเวียนรอบหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดเวียน จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ประกายแก้ว ยะสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.