วัดสระเกษ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อ วัดหัวสะพาน เนื่องจากมีสระน้ำอยู่ติดกับวัด และมีต้นเกตขึ้นในบริเวณสระน้ำเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัด เป็น "วัดสระเกษ" จนถึงปัจจุบัน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการบุญ เคนศรี พ.ศ. 2484-2495

2. พระอธิการสงกา ยโสธโร พ.ศ. 2495-2497

3. พระอธิการจวน สุวรรณดี พ.ศ. 2497-2500

4. พระอธิการบุญทัน โกสลฺโล พ.ศ. 2500-2504

5. พระอธิการจันทร์ คมิโก พ.ศ. 2504-2514

6. พระอธิการบุญเหลือ วิรโธ พ.ศ. 2514-2522

7. พระอธิการสุรเดช ปญฺญาธโร พ.ศ. 2522-2528

8. พระครูบุญมา จารุวณฺโณ พ.ศ. 2528- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.