บ้านเขากระโดน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ต่อมาได้นำมาตั้งเป็นของหมู่บ้านโดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเขากระโดน มี 3 ครอบครัว ดังนี้คือ นายปาน ค่อมจันทึก นางคำมูล โบกจันทึก นางพลอย ธูปจันทึก นางแสวง โบกจันทึก นางต้อย เทียมจันทึก นางพิณ ทิวจะโป๊ะ นางอุดม กลิ่นสีสุก ซึ่งได้อพยพมาจาก บ้านห้วยลึก ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และจากบ้านหญ้าคา บ้านหนองโน ต.โพนทอง อ.บัวใหญ่ บ้านหนองแวง ต.ขุย อ.พิมาย ซึ่งปัจจุบัน ต.ขุย ได้เปลี่ยนมาเป็น อ.คูเมือง จ.ดบุรีรัมย์ บ้านตาด ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และบ้านยางน้ำใส ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านเขากระโดนเพราะว่าชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งชื่อตามชื่อของภูเขาซึ่งภูเขาลูกนี้มีต้นกระโดนขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านแถบนี้และแถบใกล้เคียงได้เรียกภูเขานี้ว่าเขากระโดน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อธิสรา เกตุละคร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเขากระโดน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.