บ้านโคกแฝก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตหมู่บ้านโคกแฝกมีกลุ่มคนทำมาหากินอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ มีอยู่ด้วยกัน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มหนองกระเสา กลุ่มหนองจิก กลุ่มหมาบไม้แดง กลุ่มหนองป้อง และกลุ่มโนนแฝก แต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือ กลุ่มโนนแฝก ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบสูงกลางทุ่งนา ห่างจากหมู่บ้านในปัจจุบันประมาณ 600 เมตร

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากเกิดน้ำท่วมทุกปีจึงได้อพยพมาหาที่อยู่ในที่โคก มีหญ้าแฝก และหญ้าคามาก จึงได้เรียกว่า "บ้านโคกแฝก" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. ช่อผกา ยิ้มละมัย. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.