บ้านส้มกบงาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 โดยบ้านส้มกบงามเดิม เป็นส่วนหนึ่งของบ้านน้อยกุดคล้า ต่อมาได้มีจำนวนหลังคาเรือนและจำนวนประชากรมากขึ้น จึงเห็นว่าด้านการปกครองการดุแลของผู้ใหญ่บ้านน้อยกุดคล้าไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ประกอบกับหมุ่บ้านนี้อยู่ห่างไกลกับบ้านน้อยกุดคล้า จึงได้ขอแยกเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยมี นายเหล็ง โบ้บสูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

    เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่สวยงาม ชาวบ้านเรียกต้นไม้นี้ว่าต้น "ส้มกก" หรือ ต้นโอกโรก ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของนายโต๊ะ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านส้มกบงาม ปัจจุบันต้นไม้ต้นนี้ได้ถูกตัดโค่นแล้ว

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ประดิษฐา พิทักษ์. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านส้มกบงาม หมู่ 9 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.