บ้านสวนป่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตบริเวณหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าสงวน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อบ้านไร่ครู่ช่วง เนื่องจากครูช่วง พร้อมครอบครัว ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นครอบครัวแรก ซึ่งย้ายมาจากบ้านกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อมาทำฟาร์มร่วมกับบริษัทแหลมทองอุตสาหกรรม เมื่อมีชาวอพยพเข้ามาเรื่อย ๆ ทางราชการเห็นควรให้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านไร่ครู่ช่วงเป็นหมู่บ้านสวนป่า ดังปรากฎมาทุกวันนี้

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. ภุชพงศ์ ทองพันภิญโญ. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านสวนป่า ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.