วัดหนองสาย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระพันธฺ พ.ศ. 2483-2485

2. พระจูม พ.ศ. 2486-2493

3. พระมี พ.ศ. 2493-2499

4. พระจรัญ พ.ศ. 2499-2517

5. พระเสถียร ติกฺขปญฺโญ พ.ศ. 2517-2520

6. พระอนงค์ ถิรธมฺโม พ.ศ. 2520-2524

7. พระวิรัตน์ ปสุโต พ.ศ. 2524-2532

8. พระอธิการลุน ติกฺขปญฺโญ พ.ศ. 2532

9. เจ้าอธิการนิญา ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.