บ้านชลประทาน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หมู่บ้านชลประทานแยกออกมาจากหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเด็ด จงใจกลาง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       ชื่อหมู่บ้านนั้นชาวบ้านได้เรียก "บ้านชลประทาน" เนื่องจาก จอมพลสฤษติ์ ธนะรัชต์ ได้มีนโยบายให้ขุดบ่อชลประทานให้ชาวบ้านไว้ใช้ในอดีต

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. กนกออน สุดโต. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.