บ้านบ่อทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2530 โดยแยกออกมาจากหมู่บ้านกุดน้อย ซึ่งขณะนั้นมีนายทองพูน ซอสูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าควรจะแยกออกมาเป็นอีกหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้สะดวกในการปกครองดูแลชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง โดยในเริ่มแรกที่แยกมามีจำนวนหลังคาเรือนประมาณ 22 หลังคาเรือน และมีนายสมศรี สุภาพ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากหมู่บ้านมีบ่อน้ำอยู่ 1 บ่อ ซึ่งเป็นบ่อลูกรังทำให้น้ำมีสีแดงออกน้ำตาล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ่อทอง ส่วนบ่อน้ำชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อหิน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. นงค์รักย์ พวกจันทึก. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.