บ้านห้วยตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 โดยมี นายสาด-นางหรั่ง ด้วงสูงเนิน ได้อพยพมาจากบ้านดอนตะเข็บ สาเหตุมาจากมีโจรปล้นหมู่บ้านเดิมบ่อยครั้ง จึงเกิดความกลัวจึงได้หาที่อยู่ใหม่ พร้อมด้วยเพื่อนบ้านอีก 3-4 ครอบครัว

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีหนองน้ำ และมีต้นตะคร้อขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อ "หมู่บ้านบ้านห้วยตะคร้อ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. อภินัย ไกรสำโรง. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.