บ้านหนองเลาใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 โดยคนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมี นายพิชัย ชัยบุรี พร้อมครอบครัวและได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และก็มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านบุใหญ่ หมู่ที่ 7 ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน และอาชีพครั้งแรกของราษฎรคือ ทำไร่มันสำปะหลัง ตัดไม้เต็งรัง ตัดฟืน และเผาถ่านขาย

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ไร่อ้อย และต้นหลาที่ชาวบ้านนำเอามาเผาถ่าน เพื่อนำไปขายและชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกว่า "หนองเลา" เพราะบริเวณพื้นที่จะเป็นแอ่ง และหนองน้ำ เลยตั้งชื่อเป็น "บ้านหนองเลาใหญ่ฎ ตั้งแต่นั้นมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ทิพานัน แก้วกัณฑะ. (2544). . นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.