บ้านถ้ำเต่าพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตหมู่บ้านถ้ำเต่าพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านกลางดง และได้แยกตัวออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านคือ นายอินทร์ วงศ์ระหงส์ ซึ่งเป็นคน จ.สระบุรี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีเต่า และถ้ำมาก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 15 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. นครินทร์ สีวงกต. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ 15 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.