บ้านหนองโสน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในอดีตชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน อพยพมาจากบ้านตะคลองหลง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และมาจากบ้านเมืองเก่าที่อยู่อำเภอเดียวกัน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       อดีตทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีหนองน้ำใหญ่มีต้นโสนขึ้นเต็มไปทั่วบริเวณนั้น คนรุ่นแรกที่มาอาศัยอยู่เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองโสน" ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน เลี้ยงโค กระบือ ปลูกถั่ว งา ปอ เมื่อมาอยู่เห็นว่าดินน้ำอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดีก็เลยปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อย่างถาวร เมื่อมีคนมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีรวมกันตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2453 และได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "บ้านหนองโสน"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. รุ่งเรือง ใจหาญ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองโสน. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.