บ้านเลิศมงคล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     เริ่มจัดตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ นายแป้น ขอโน้มกลาง จาก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และได้นำเครือญาติจากบ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุนนาก และบ้านแฉ่ง ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตร เรียกว่า คุ้มเขาฟอด

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

     เดิมเป็นหมู่บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 7 และเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น คุ้มเขาฟอดได้ขอแยกตัวออกมาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเลิศมงคล

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 15 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. มงคล ค้ากระบือ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเลิศมงคล. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.