โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2552

ลักษณะโครงการ: ขุดลอกหนองแร้งเฒ่าและคันดินบดอัดแน่น ,คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง ความยาวประมาณ 6,225 กิโลเมตร, ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

ความเป็นมา: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายณรงค์ เพิ่มพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการขุดลอกแก้มลิง บริเวณฝายหนองแร้งเฒ่า ตำบลโบสถ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20405 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)

ผลการดำเนินงาน: 

1. ทำให้ราษฎร จำนวน 500 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก จำนวนรวมประมาณ 5,500 ไร่ ในช่วงฤดูฝน และประมาณ 2,000 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง

2. ปี 2559 กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกพื้นที่บริเวณหน้าฝายหนองแร้งเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ในลักษณะพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งปรับปรุงคลองส่งน้ำเดิมและก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำเพิ่มเติม รวมระยะทางประมาณ 6.23 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
แผนที่:https://www.google.com/maps/dir/Pathum+Wan+District,+Bangkok+10330/15.223072,102.6331/@14.5101865,100.4629175,8z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x30e29ed4313ed6f5:0x30100b25de24df0!2m2!1d100.5307787!2d13.746183!1m0

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 จาก https://projects.rdpb.go.th/projects/5106526414962688/แก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ