โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน


รายละเอียด

พระราชดำริในพระองค์: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการ: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ: 2522

ดำเนินการแล้วเสร็จ: 2520

ลักษณะโครงการ: เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานเข้าเฝ้า ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

1. ควรพิจารณากำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว บ้านในดินแดง

2. ควรดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยหิน บ้านโนนสมบูรณ์

3. ควรพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำลำนางรองอย่างเร่งด่วน

4. ควรดำเนินการสำรวจ และออกแบบไว้พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างตามความจำเป็น และความเหมาะสมต่อไป

ผลการดำเนินงาน: ปี 2522 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 15.30 เมตร ความจุที่เก็บกักน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร

หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ

อ่างเก็บน้ำ, โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. และจังหวัดนครราชสีมา. [2562]. จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: กระทรวง.