รายงานการวิจัย ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


รายละเอียด

      การวิจัยความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาจำแนกตามเพศ คณะที่สังกัด ชั้นปีที่ศึกษา ผลการเรียน และสถานที่พักขณะศึกษา 2. ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา จำแนกตามเพศ คณะที่สังกัด ชั้นปีที่ศึกษา ผลการเรียน และสถานที่พักขณะศึกษา 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา และ 4. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา 

สารบัญ

      บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย -- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผู้แต่ง

สมบูรณ์ ตันยะ

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ความฉลาดทางอารมณ์, วิจัย, นักศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=124955