นายล้าน จันทร์คำวงษ์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเพาะเลี้ยงกบ

สาขาเกษตรกรรม โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงกบ ตั้งแต่ขั้นตอนผสมพันธุ์ ออกไข่เป็นลูกกบ จนถึงขั้นตอนตัวโตเต็มวัย และจัดจำหน่าย ทั่งนี้สามารถให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

กบ, การเพาะเลี้ยงกบ, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนยอ. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก https://nonyor.go.th/