โคบุตร


รายละเอียด

      โดยที่ พระชุมพลภักดี (ต่วน)  ยกรบัตรมณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่อโค ได้ขอรับพระราชทานนามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานนามสกุล ว่า "โคบุตร" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Gobutra" จึงถึอได้ว่าท่านเป็นต้นสกุลนี้

หัวเรื่อง

นามสกุลพระราชทาน

หมวดหมู่

นามสกุลชาวโคราช

คำสำคัญ

นามสกุล, นามสกุลพระราชทาน