ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

1. หนังสือ/ตำรา

2. วารสาร/นิตยสาร

3. รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์

4. บทความ

5. สิ่งพิมพ์ในลักษณะอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง เช่น จุลสาร แผ่นปลิว เอกสารทางราชการ และบทความ จากหนังสือรวมเรื่อง (ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมา)

6. โสตทัศนวัสดุ/สื่อประสม เช่น แผนที่ รูปภาพ แถบบันทึกเสียง และซีดี-รอม
โดยใช้รหัส นม / NM หมายถึง สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ติดแถบสีบานเย็น และจัดให้บริการบริเวณชั้น 2 อาคารบรรณสาร 1