ผลงาน

2564

•  โมเดลบ้านโคราช

2563

กิจกรรม/การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวจังหวัดนครราชสีมา
  • เทศกาลออกพรรษานี้ ทำบุญที่วัด...ในโคราช
  • ประเพณีบุญกฐิน

 2561

สื่อประสม

กิจกรรม/การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • ประเพณีสงกรานต์...สรงน้ำพระ
  • การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
 

2560

สื่อประสม

กิจกรรม/การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • ประเพณีสงกรานต์...สรงน้ำพระ
 

2559

สื่อประสม

กิจกรรม/การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • ประเพณีสงกรานต์...สรงน้ำพระ
 

2558

สื่อประสม

 

2557

สื่อประสม

การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด วิทยากรโดยนายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

2556

สื่อประสม

 

2555

สื่อประสม

การอบรม/บรรยายวิชาการ

  • บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น วิทยากรโดยคุณวรนุช สุนทรวินิต คุณกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และคุณสุธัญณิช หุ่นหลา วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น 4 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี