วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2538

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ หอกระจายข่าว หอระฆัง และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเสาร์ พ.ศ. 2495-2512

2. พระปรก สุมงฺคโล พ.ศ. 2512-2526

3. พระอธิการลุน โฆสธมฺโม พ.ศ. 2526-2536

4. พระพยัญ ธมฺมปาโล พ.ศ. 2536-2538

5. พระอธิการกริ่ง พุทธสโร พ.ศ. 2538-

6. พระครูธีรธรรม ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อทองคำ

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
แผนที่:https://goo.gl/maps/HTgMz5VqhiPeG5NP6

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.