วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2535

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง และกุฏิสงฆ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการอินทร์ มหาวีโร พ.ศ. 2495-2510

2. พระอธิการทา ติสฺสวํโส พ.ศ. 2511-2521

3. เจ้าอธิการชนะ ปุญญกาโม พ.ศ. 2521-2524

4. พระอ่อน ฐิตธมฺโม พ.ศ. 2524-2534

5. พระครูสิทธินวการ พ.ศ. 2534- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2534

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
แผนที่:https://goo.gl/maps/rKEqPEAqmS7GP1T68

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.