วัดดอนตัดเรือ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อพ.ศ. 2455 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยนายช่างหล้า

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระปทุมญาฯมุนี

2. พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์ อ้อน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดดอนตัดเรือ. ค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/80764/