วัดหนองคู


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2350

ลักษณะวัด พัทธสีมา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาหอฉัน หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ห้องสมุด และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเเต้ม จนฺทสาโร พ.ศ. 2492-2509

2. พระเปลี่ยน พ.ศ. 2510-2516

3. พระครูประยุตธรรมกิจ พ.ศ. 2520

4. พระครูใบฏีกาเบญจพล สิริวรรณฺโณ พ.ศ. 2547

5. พระครูวรรณประภาต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2523-2524

- วัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี 2546

- วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด (Korat Green and Clean City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ 2556

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:87 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.