พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย


รายละเอียด

เนื้อหา: ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

      พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีตโดยเฉพาะโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ที่พบในเขตอีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เช่น ใบเสมาแบบศิลปะทรารวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมร

การจัดแสดงทีมีความสำคัญ/สิ่งที่น่าสนใจ

- ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์

- ส่วนอาคารเก็บทับหลัง

การจัดแสดง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

      ส่วนที่ 1 อาคารจัดจัดแสดงชั้นบน จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนแถบอีสานตอนล่างแสดงถึงรากฐานการกำเนิดวัฒนธรรม ซึ่งมีมาจากความเชื่อด้านต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมจากภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

      ส่วนที่ 2 อาคารจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเขมรในอีสานตอนล่าง หลักฐานความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เช่น ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น

      ส่วนที่ 3 อาคารจัดแสดงศิลาจำหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทับหลัง หน้าบัน บัวยอดปราสาท เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน ปราสาทจำลอง เป็นต้น

      ในส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดวางศิลปโบราณวัตถุต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงามน่าชมเป็นระเบียบ ทันสมัย แบ่งการจัดแสดงเป็นหลายส่วน เช่น ศิลปพื้นบ้านแบบภาคอีสาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น โตก ครกกระเดื่อง หีบฝ้าย เกวียน ขนอนไม้สำหรับบรรทุกข้าวเปลือกจากนาสู่ยุ้งข้าว หรือ เครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสารเณร และมีส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเมืองพิมาย และทับหลังที่นำมาจากปราสาทหินต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน

      นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องประดับที่ทำจากสำริด

      หินโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปทวาราวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่น หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู ทวารบาล

      ประติมากรรมรูปเคารพ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปพระโพธิสัตว์ และประติมากรรมชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ คือ รูปปั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทำจากหินทราย พบที่ ปรางค์พรหมทัต ปราสาทหินพิมาย

      สำหรับชั้น 2 จัดแสดงเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของภาคอีสานในอดีต ชุมชนแรกเริ่ม อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร

จัดการโดย: หน่วยงานราชการ

สถานะ: เปิดดำเนินการ

วันและเวลาทำการ: เปิด: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. (เฉพาะห้องจัดแสดง) ปิด: วันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม: มีค่าเข้าชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ: มีทางลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก: มีที่จอดรถ 

 

หัวเรื่อง

พิพิธภัณฑ์

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เชิงสะพานท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.facebook.com/PhimaiNationalMuseum พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2556, จาก http://www.finearts.go.th/Phimai_museum
  2.