วัดบ้านตูม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระปาน

2. พระใหญ่

3. พระนาค

4. พระเที่ยง

5. พระตี๋

6. พระอธิการติ่ง สีลสํวโร พ.ศ. 2511-2528

7. พระถม ฐิติธมฺโม (รักษาการ) พ.ศ. 2529-2533

8. พระอธิการเหล็ก กนฺตสีโล พ.ศ. 2535

9. พระบุญสม ชาคโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ต้นนางดำ เป็นต้นไม้หายาก ได้รับการเลือกสรรให้เป็น รุกขมรดกของแผ่นดิน โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 6 เมตร สูง 35 เมตร มีอายุประมาณ 135 ปี เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอายุยืนยาว

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2561). รุกข มรดกของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560