วัดดงพลอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่มาของชื่อวัด เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นพองขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มีเนื้อที่ 29 ไร่ 25 ตารางวา

ที่มาชื่อมาของชื่อวัด เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นพองขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการฝัน ธมฺมรโต พ.ศ. 2506

2. พระธีรศักดิ์ จารุวํโส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560