วัดสุทธิการาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2512 เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชื่อว่า บ้านหนองปี๊ด ตั้งอยู่ได้ 1 ปี ได้เกิดอัคคีภัย ชาวบ้านจึงย้ายจากที่เดิมมาสร้างวัดขึ้นใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า "วัดสุทธิการาม"

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระโฮก ฉนฺทโก พ.ศ. 2483-2494

2. พระชาลี ปณฺฑิโต พ.ศ. 2494-2507

3. พระสมบูรณ์ โฆสาวโร พ.ศ. 2507-2511

4. พระสังวาล ติกฺขญาโณ พ.ศ. 2511-2519

5. พระปุ่น โชดิปาโล พ.ศ. 2519-2526

6. พระสมบัติ สุธมฺโม พ.ศ. 2530-2532

7. พระสมัย สนฺตจิตฺดต พ.ศ. 2534

8. พระอธิการสมาน อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองปี๊ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.