วัดโคกพระ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2380 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2410 และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2510

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระคง พ.ศ. 2450-2480

2. พระเที่ยง พ.ศ. 2480-2490

3. พระแต้ม พ.ศ. 2490-2497

4. พระแหยม พ.ศ. 2497-2499

5. พระยอด พ.ศ. 2499-2504

6. พระถั่ว พ.ศ. 2504-2511

7. พระน้อย พ.ศ. 2511-2521

8. พระเยื้อน พ.ศ. 2521-2525

9. พระหมั่น พ.ศ. 2525-2527

10. พระสุข สุขกาโม พ.ศ. 2527

11. พระครูวรพิพัฒนคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

อุโบสถเก่า ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ก่อด้วยอิฐโบราณและศิลาแลง หลังคามุงด้วยกระเบื้อง กำแพงเรือนแก้วมีทางเข้าทั้ง 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก) ไม่มีประตูด้านหลังซึ่งเป็นลักษณะของ อุโบสถเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ เสาอุโบสถมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีสถาปัตยกรรมบัวหงายรอบเสาด้านบนทุกต้น

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:40 บ้านโคกพระ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.