วัดหนองบัวยอดแก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เดิมชาวบ้านโจดกระทิงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยมีพระสงฆ์ตามมาด้วย คือ พระอาจารย์สิงห์ กรไธสง ลูกศิษย์หลวงพ่อแก้ว โดยสร้างวัดเสร็จได้ขอให้มีชื่อหลวงพ่อแก้วร่วมด้วย จึงตั้งชื่อว่า วัดหนองบัวยอดแก้ว จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระสิงห์ กรไธสง

2. พระประเสริฐ เลิศไธสง

3. พระเลื่อน ญาณวีโร

4. พระอาจารย์บุญมี เเรมไธสง

5. พระหัส อินทรมาตร

6. พระอาจารย์สำราญ จิตฺตฺธมฺโม

7. พระศุภชัย อตฺตคุตฺโต

8. พระสมควร

9. พระธงชัย มหาวิริโย

10. พระอนันต์ สุทฺธสีโล รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโจดสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560