วัดตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในอดีตผู้สร้างวัดนี้คือ พระแย้ม พร้อมด้วย ขุนอาจ ขุนภักดีเนตร และขุนศรีพิพัฒน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านตะคร้อ โดยสร้างกุฏิเล็ก ๆ 1 หลัง ได้นิมนต์พระแย้ม เป็นผู้ปกครองดูแลวัดในสมัยนั้น 

      จนถึงปี พ.ศ. 2447-2448 นายเสงี่ยม นายฉาน นายมาก นายอิ่ม และนายสา ได้เป็นกำลังสร้างวัด จนเมื่อวัดถูกไฟไหม้ พระที่อยู่อาศัยต่างแยกย้ายไปหาที่พำนักใหม่ หลังจากนั้น พระสี และพระมี ซึ่งเป็นบุตรของขุนศรีพิพัฒน์ อุปสมบทอยู่ที่วัดบัวใหญ่ ได้มาสอนหนังสือมูลกัจจายน์ที่หมู่บ้านตะคร้อ จึงได้ชักชวนชาวบ้านชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยตั้งชื่อว่า วัดบูรณะตะคร้อ นิมนต์พระอาจารย์บูรณ์ เป็นผู้ปกครองดูแลวัดเรื่อยมา จนมรณภาพในปี พ.ศ. 2452

      ต่อมในปี พ.ศ. 2455 ได้นิมนต์พระอาจารย์จ่อย จ่ายนอก มาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเห็นว่าที่วัดคับแคบ จึงชวนชาวบ้านย้ายที่ตั้งวัดใหม่มาตั้งทางทิศตะวันออก (ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน) 

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถหลังใหม่ สร้างตามแบบกรมศิลปากร (แบบ ก. 5 หน้าต่าง 5 ประตู) กว้าง 9 เมตร ยาว 27.50 เมตร มีพิธีตอกเสาเข็ม เมื่อ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2517 จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523  โดยพระประธานในอุโบสถมีนามว่า พระพุทธชินคเรศอุเบกขา ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์แย้ม

2. พระอาจารย์บูรณ์ (พ.ศ. 2450-2452)

3. พระอาจารย์จ่อย จ่ายนอก (พ.ศ. 2455-2483)

2. พระครูถาวร สมณวัตร (เปลื้อง) (พ.ศ. 2472-2494)

3. พระครูคงนครพิทักษ์ (หลวงปู่คง) (พ.ศ. 2495-2548)

4. พระครูอาทรกิตตยารักษ์ พ.ศ. 2548- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล หลวงปู่คง ฐิติปัญโญ (พระครูคงคนครพิทักษ์)

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาหลี

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 125

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

เกียรติประวัติ

 วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2531

- วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2532

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์:0-4449-6262

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ทศพล จังพานิชย์กุล. (2548). ประวัติและวัตถุมงคลพระครูคงคนครพิทักษ์ (คง ฐิติปัญโญ) วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: บริษัทสำนักพิมพ์คอมม่า.
  3. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560