วัดคลองเตย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเขียว

2. พระทอง

3. พระยิ้ม

4. พระพันธ์

5. พระจง

6. พระเหมือน

7. พระแดง

8. พระสมัย

9. พระบุญมา

10. พระหา

11. พระครูสนิท โกสโล พ.ศ. 2514

12. พระครูโกศลสังฆกิจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
แผนที่:https://goo.gl/maps/gb5yYuc1tRYrcP7j7

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.