วัดเขาวันชัยนวรัตน์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดธรรมยุติ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหารศิลาไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ และหอกลอง-ระฆัง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูภาวนาอุดมคุณ (โสภา อุตุตโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถลายไม้ แห่งเดียวของโลก ตั้งอยู่บนยอดเขา สร้างด้วยหินทรายลายไม้ หลังคาทรงจตุรมุข มีฐานกลางสระน้ำ เป็นอุโบสถ 3 ชั้น โดยชั้นล่างสามารถชมวิวใต้น้ำได้ ใช้สำหรับนั่งวิปัสสนา และเดินจงกรม 

- สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 82

 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/St4xWKDXfgdxJKZS8

คลังภาพ

ป้ายชื่อวัด
อุโบสถลายไม้
อุโบสถลายไม้
อุโบสถลายไม้
ช่อฟ้าอุโบสถลายไม้เป็นหงส์
หลังคาอุโบสถเป็นแบบจตุรมุขช้อนกันหลายชั้นชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตร
หน้าบันอุโบสถลายไม้
พระประธานในอุโบสถลายไม้
พระประธานในอุโบสถลายไม้
เพดานดาวอุโบสถลายไม้
ฐานอุโบสถลายไม้
สระน้ำบริเวณฐานอุโบสถลายไม้
รูปปันพระครูอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
เสมา
จารึกประวัติวัด
ศาลาเอนกประสงค์
วิหารศิลาไทย
วิหารศิลาไทย
หน้าบันวิหารศิลาไทย
วิหารศิลาไทย
พระประธานในวิหารศิลาไทย
พระประธานในวิหารศิลาไทย
เพดานวิหารศิลาไทย
จุดชมวิววิหารศิลาไทย
วิหารศาลาไทยจากจุดชมวิวเขาแคน อำเภอปากช่อง
เขาแคนกลางเมืองอำเภอปากช่อง
ตัวเมืองอำเภอปากช่อง
กุฏิสงฆ์
หอกลอง
กลอง
ตอไม้ใหญ่ภูมิทัศน์บริเวณวิหารศาลาไทย
พระพุทธรูปภูมิทัศน์บริเวณวิหารศาลาไทย

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดเขาวันชัยนวรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563 จาก http://cdra.in.th/go/5026