วัดจันทึก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นม

       ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2515

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสุธรรมธีรานุยุต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 133

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- จารึกวัดจันทึก ศิลาประเภทหินทรายสีแดง มีลักษณะวัตถุฐานบัวรองรับพระพุทธรูปศิลปสมัยทวารวดี ทำด้วยศิลาทรายสีแดง มีความยาวรอบฐานบัวทั้งสิ้น 223 ซม. สภาพชำรุดแตกหักเป็นบางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นจารึก ซึ่งแต่เดิมคงมีการจารึกเป็นตอน ๆ เรียงกันเป็นแถวโดยรอบฐานบัว ปัจุบันเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- กิจกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา ในโครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน

- งานประเพณีแสงสี แห่งสายน้ำงานลอยกระทง เป็นประจำทุกปี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/GNZvEDdUcFqpeRp17

คลังภาพ

ป้ายวัด
อุโบสถ
อุโบสถ
หน้าบันอุโบสถ
ซุ้มประตูอุโบสถ
ลวดลายประตูอุโบสถ
ซุ้มหน้าต่างอุโบสถ
ลวดลายหน้าต่างอุโบสถ
เพดานดาวอุโบสถ
เสมา
ซุ้มเสมา
วิหาร
พระประธานในวิหาร
ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2600 ปี
หน้าบันศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2600 ปี
มณฑปศาลาปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี 2600 ปี
กุฏิสงฆ์รวมน้ำใจ
กุฏิสงฆ์รวมน้ำใจ
กุฏิสงฆ์
กุฏิสงฆ์
ศาลาเอนกประสงค์
บริเวณโครงการสามลานประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน
บริเวณโครงการสามลานประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน
บริเวณโครงการสามลานประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน
บริเวณโครงการสามลานประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน
บริเวณโครงการสามลานประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน
ศาลาเตือนใจกุลวดี สมุทรจารินทร์
หน้าบันศาลาเตือนใจกุลวดี สมุทรจารินทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมน้อมเกียรติบุตร
หอระฆัง
หน้าบันหอระฆัง
ระฆัง
กลอง
ฌาปนสถาน
หน้าบันฌาปนสถาน
ฌาปนสถาน

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. จารึกวัดจันทึก. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2563, จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/308 
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้น 8 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560