วัดหนองสาหร่าย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 สังกัดมหานิกาย ในอดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์ โดยพ่อขุนโขนง นันทเขตต์ ครอบครัว นายทองใบ นันทเขตต์ ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดสำราญ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดหนองสาหร่าย ในปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อ

2. หลวงพ่อมา

3. อาจารย์ฉลวย

4. อาจารย์สงัด

5. อาจารย์แดง

6. พระครูมงคลวิริยคุณ วายาโม (หลวงพ่อขำ)

7. พระครูโสภณวิริยนุวัตร (พระอธิการบุญนพ สนุตกาโย)

8. พระอธิการวัชระ ฉนฺทสุโภ พ.ศ. 2557- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- กิจกรรมวันลอยกระทง เนื่องจากวัดอยู่ติดลำคลอง จึงมีการจัดงานลอยกระทงเป็นประจำทุกปี

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/3pGv9KrrwvK6WjPP8

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560