วัดสมุทรการ (แซะ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2327 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เดิมชื่อว่า "วัดแซะ" เพราะตั้งอยู่ในที่ลุ่มติดลำแชะ และหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดแชะ" จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการเเก้ว

2. พระอธิการฉิม

3. พระอธิการหลอ

4. พระอธิการหยุย

5. พระอธิการสอน

6. เจ้าอธิการบุญ พ.ศ. 2472-2475

7. เจ้าอธิการจ้อย พ.ศ. 2477-2480

8. พระครูสิกขวราภรณ์ พ.ศ. 2485-2510

9. พระมหาสาย โกวิโท พ.ศ. 2513-2517

10. พระครูสิริวัฒนพิศาล พ.ศ. 2520- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- จิตรกรรมฝาผนังปูน จิตรกรรมฝาผนังยุคใหม่ เขียนช่วงหลัง พ.ศ. 2500 เป็นภาพเขียนศิลปะไทยร่วมสมัยที่สวยงาม สีที่ใช้เป็นสีพลาสติก

- กุฏิเก่า

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2529

- วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2538

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา.
  3. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษา. นครราชสีมา: สถาบัน.